bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

Wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Dynowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

18.09.2015

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Dynów, położoną w Dynowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:...

Wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Dynów, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

16.09.2015

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Dynów, położoną w Dynowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej:
LOKAL MIESZKALNY nr 6 o powierzchni użytkowej 88,45 m2 usytuowany na I piętrze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-użytkowym, położonym przy ul. Rynek 5 w Dynowie, składający z następujących pomieszczeń:

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego znak sprawy AB.6740.15.1.2014 z dnia 01.09.2015r.

11.09.2015

Na podstawie art. 11 f ust. 3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadachprzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn Dz.U. z 2003., poz. 687 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 § 1, art. 49 i 123 u: 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U poz.267 z późn. zm.) STAROSTA RZESZOWSKI ZAWIADAMIA ....

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RG.6220.2.2012 z dnia 10.09.2015r.

11.09.2015

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 49 w/w ustawy zawiadamiam strony postępowania, iż do tutejszego organu wpłynęły kolejne odwołania od decyzji znak: RG.6220.2.2012 z dnia 11.08.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska".

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RG.6220.2.2012 z dnia 07.09.2015r.

09.09.2015

Zgodnie z art. 13) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 49 w/w ustawy zawiadamiam strony postępowania, iż do tutejszego organu wpłynęły odwołania od decyzji znak: RG.6220.2.2012 z dnia 11.08.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska".

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie długotrwałej suszy

04.09.2015

W związku z długotrwałą suszą na terenie Gminy Miejskiej Dynów, Burmistrz Miasta Dynów z dniem 03 września 2015 r. uaktywnia prace Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powołanej zarządzeniem Nr 59/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 marca 2015 r.
Wszyscy rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach na skutek suszy proszeni są
o zgłaszanie szkód na wniosku w terminie do dnia 10.09.2015 r. /czwartek/
Wniosek można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Dynowie pok. Nr 4 – parter.

Wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Dynów, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

03.09.2015

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Dynów, położoną w Dynowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej:

LOKAL MIESZKALNY nr 5 o powierzchni użytkowej 72,45 m2 usytuowany na I piętrze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-użytkowym, położonym przy ul. Rynek 5 w Dynowie, składający z następujących pomieszczeń:

Wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Dynów, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

03.09.2015

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Dynów, położoną w Dynowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RG.6220.2.2012 z dnia 02.09.2015r.

02.09.2015

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynowa zawiadamia, że na wniosek Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w dniu 2.09.2015 r. zostało wydane postanowienie znak: RG.6220.2.2012 nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji znak: RG.6220.2.2012 z dnia 11.08.2015 r. Burmistrza Miasta Dynowa o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska"

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na najem lokalu użytkowego nr 1, będącego własnością Gminy Miejskiej Dynów

19.08.2015

Burmistrz Miasta Dynów,  działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na najem lokalu użytkowego nr 1, będącego własnością Gminy Miejskiej Dynów KW RZ2Z/00036660/8, położonego w Dynowie przy ul. Handlowej 4, przeznaczonego do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie nr RG.6220.2.2012 z dnia 11.08.2015

11.08.2015

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam ...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie Nr RG.6220.2.2012 z dnia 11.08.2015

11.08.2015

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości...

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie

31.07.2015

Burmistrz Miasta Dynowa informuje, że w dniu 28 lipca 2015r. komisja konkursowa powołana na podstawie przepisów art. 36a ust.6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie w osobie Pani Wiesławy Marszałek zamieszkałej w Dynowie.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargowej:

28.07.2015

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ, będącej własnością Gminy Miejskiej Dynów, KW RZ2Z/00036660/8, położonej w Dynowie przy ul. Handlowej 4, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargowej:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów z dnia 24.07.2015r.

27.07.2015

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk -Grabownica Starzeńska";Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 19.09.2013
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 14 818