bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RG.6220.2.2012 z dnia 10.07.2015r.

13.07.2015

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska" zostały zebrane dowody i materiały pozwalające na wydanie decyzji administracyjnej.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RG.6220.2.2012 z dnia 10.07.2015r.

13.07.2015

Burmistrz Miasta Dynów działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 24.02.2012 r. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie; ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk-Grabownica Starzeńska"

Informacja dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019

19.05.2015

Informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Dynów, że w dniu 31 grudnia 2015 roku upływa kadencja ławników wybranych w 2011 roku.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

08.05.2015

Burmistrz Miasta Dynów informuje, że zwrot podatku akcyzowego dotyczy jedynie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem 3824 90 91.

OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 kwietnia 2015 r.

27.04.2015

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 11 f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2013r.poz.687)

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 marca 2015 r.

26.03.2015

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego;
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 24.03.2015r.

24.03.2015

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 24/15 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 3 lutego 2015 roku na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu, przyznaję dotację, dla...

Ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 23.03.2015r.

24.03.2015

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 23/15 z dnia 2 lutego 2015 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2015 roku przyznano dotację dla...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2015 r.

06.03.2015

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego;

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU (LICYTACJI USTNEJ) NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI NA CELE ORGANIZACJI MASOWYCH IMPREZ PLENEROWYCH O CHARAKTERZE KULTURALNO-ROZRYWKOWYM.

19.02.2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie ogłasza II ustny przetarg niegraniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” przy ul. Plażowej 9 w Dynowie, o powierzchni 1,7291 ha, oznaczonego nr ewidencji gruntów nr 5674/9. uwidocznionej w KW nr RZ2Z/00037679/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy WKW w Tyczynie z przeznaczeniem na organizację masowych imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym w roku 2015www.bip.mok.dynow.pl

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU (LICYTACJI USTNEJ) NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI NA CELE ORGANIZACJI MASOWYCH IMPREZ PLENEROWYCH O CHARAKTERZE KULTURALNO-ROZRYWKOWYM.

18.02.2015

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU (LICYTACJI USTNEJ) NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI NA CELE ORGANIZACJI MASOWYCH IMPREZ PLENEROWYCH O CHARAKTERZE KULTURALNO-ROZRYWKOWYM.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DYNOWIE INFORMUJE, ŻE ustny przetarg niegraniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” przy ul. Plażowej 9 w Dynowie, o powierzchni 1,7291 ha, oznaczonego nr ewidencji gruntów nr 5674/9. uwidocznionej w KW nr RZ2Z/00037679/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy WKW w Tyczynie z przeznaczeniem na organizację masowych imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym w roku 2015 zostaje unieważniony. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na błędne zapisanie w „Regulaminie przetargu”, kwoty wywoławczej czynszu za dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI w sprawie WOOŚ.442.8.2014.AW-8 z dnia 28.01.2015

06.02.2015

Stosownie do art.119 ust.1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania: na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z powiadomieniem przez Republikę Słowacką o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;

Konsultacje projektu: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów”.

06.02.2015

Konsultacje projektu: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów”.

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” Burmistrz Miasta Dynowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie w/w projektu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (LICYTACJI USTNEJ) NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI NA CELE ORGANIZACJI MASOWYCH IMPREZ PLENEROWYCH O CHARAKTERZE KULTURALNO-ROZRYWKOWYM.

05.02.2015

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU (LICYTACJI USTNEJ) NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI NA CELE ORGANIZACJI MASOWYCH IMPREZ PLENEROWYCH O CHARAKTERZE KULTURALNO-ROZRYWKOWYM.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie ogłasza ustny przetarg niegraniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” przy ul. Plażowej 9 w Dynowie, o powierzchni 1,7291 ha, oznaczonego nr ewidencji gruntów nr 5674/9. uwidocznionej w KW nr RZ2Z/00037679/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy WKW w Tyczynie z przeznaczeniem na organizację masowych imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym w roku 2015, w następujące dni:

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących od dnia 1 lutego 2015r.

02.02.2015

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących od dnia 1 lutego 2015r.

Burmistrz Miasta Dynowa informuje, że od 1 lutego 2015 r. ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 19.09.2013
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 14 710