bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości.

17.11.2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Dynów nr 136/15
z dnia 17 listopada 2015

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.)

OGŁASZA


Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości:

Budynek użytkowy (dawna SUW) o powierzchni użytkowej 137,50 m2, położony przy ul. Fermstalowskiej w Dynowie wraz z działkami ewidencyjnymi nr 1801/3 o pow. 0,0713 ha, 1801/8 o pow. 0,0253 ha, 1802/4 o pow. 0,0030 ha, 1802/3 o pow. 0,1080 ha (łącznie 0,2076 ha) i położonym na nich zbiornikiem na wodę i nieeksploatowaną studnią głębinową. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem uwidoczniona jest w księdze wieczystej RZ2Z/00035775/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, dach z płyt żelbetowych, posiada instalację elektryczną. Budynek wyposażony jest w nieeksploatowane urządzenia i instalacje do uzdatniania wody. Nieruchomość jest w większości ogrodzona. Dojazd do nieruchomości odbywa się przez nieruchomość sąsiednią.


Cena wywoławcza nieruchomości – 164.976,00 zł
Wadium – 17.000,00 zł
Minimalne postąpienie – 2.000,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie.
Wadium powinno być wpłacone na konto bankowe nr: 17 9093 0007 2001 0000 0781 0002 Urzędu Miasta w terminie do 17 grudnia 2015 r. z dopiskiem: „Wadium SUW” z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem na podane konto, liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 17.12.2015 r.
Wpłata wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. W przypadku nieuzasadnionego nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży przez osobę ustaloną jako nabywca, wadium podlega przepadkowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.


Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących w przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu, przedłożyć Komisji Przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy oraz posiadać dowód wpłaty wadium.
Cena ustalona w przetargu płatna będzie przed zawarciem umowy sprzedaży, koszty notarialne i wieczystoksięgowe pokrywa kupujący. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. O podatku od towarów i usług.

Osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i złożyć Komisji przetargowej odpowiednie pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem rokowań.

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie pokój nr 16, II p. lub telefonicznie /016/ 65-21-093 wew. 33. Obiekt można będzie oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. do 17 grudnia 2015 r.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów nr 136/15 z dnia 17 listopada 2015 r. (dokument word)

Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 17.11.2015

Dokument oglądany razy: 2905
« inne aktualności