bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości.

10.11.2015


BURMISTRZ MIASTA DYNÓW

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.)

OGŁASZA
Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości:

LOKAL UŻYTKOWY nr 4 o powierzchni użytkowej 40,00 m2, usytuowany na piętrze budynku mieszkalno - użytkowego, położonego przy ul. Mickiewicza 1A w Dynowie, na działkach ewidencyjnych nr: 5105/2, 5106/3, 5107/2, 5108/2, obręb: m. Dynów, uwidocznionych w księdze wieczystej nr RZ2Z/00035372/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Lokal składa się z pomieszczenia magazynowego o pow. 40,00 m2 wraz z odrębną klatką schodową.

Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Pomieszczenia wspólne w budynku: wejście do budynku i piwnicy, klatka schodowa, korytarze w budynku i piwnicy, nieczynna wymiennikownia, skład opału, WC i strych.

Wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego nastąpi oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej 4000/67955 części działek: 5105/2 o pow. 0,0078 ha, 5106/3 o pow. 0,0056 ha, 5107/2 o pow. 0,0168 ha, 5108/2 o pow. 0,0225 ha, położonych w Dynowie, obręb: m. Dynów na okres do dnia 26.08.2101 r. Okres użytkowania wieczystego wyrównano na podstawie art. 3 a, ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn. zmianami) do dnia 26.08.2101 r. Pierwsza opłata za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wyniesie 25% wartości udziału w działkach: 5105/2, 5106/3, 5107/2, 5108/2, następne opłaty roczne (płatne od 2016 r.) wynosić będą 3% wartości gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste.

Sprzedaż nieruchomości objętej niniejszym wykazem zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43, ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).

CENA LOKALU UŻYTKOWEGO – 29.500,00 zł
CENA 4000/67955 części gruntu – 1.413,00 zł

CENA WYWOŁAWCZA – 30.913,00 zł
WADIUM – 3.100,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE – 400,00 zł


Uwaga: lokal wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego.


Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2015 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie.
Wadium powinno być wpłacone na konto bankowe nr: 17 9093 0007 2001 0000 0781 0002 Urzędu Miasta w terminie do 09.12.2015 r. z dopiskiem: „Wadium przetarg” z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem na podane konto, liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 09.12.2015 r.


Wpłata wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. W przypadku nieuzasadnionego nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży przez osobę ustaloną jako nabywca, wadium podlega przepadkowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.


Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących w przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu, przedłożyć Komisji Przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy oraz posiadać dowód wpłaty wadium.
Cena ustalona w przetargu płatna będzie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i złożyć Komisji przetargowej odpowiednie pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem rokowań.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie pokój nr 16, II p. lub telefonicznie /016/ 65-21-093 wew. 33. Obiekt można będzie oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. do 09.12.2015 r.


Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów nr 133/15 z dnia 9 listopada 2015 r - dokument doc
Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 10.11.2015

Dokument oglądany razy: 425
« inne aktualności