bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.1.2014 z 7.12.2015r.

15.12.2015

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępował administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz w związku | z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)

STAROSTA RZESZOWSKI ZAWIADAMIA


że zgodnie z pismem Pana Krzysztofa Mac działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta
Dynów ul. Rynek 2, 36-065 Dynów z dnia 01.12.2015 r., wycofującym wniosek dotyczący
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa
drogi gminnej nr 108027R, ul. Karolówka w Dynowie w km od 0+009,07 do 0+210.95 -
istniejącej ulicy Karolówka oraz od 0+011,28 do 0+107,86 - nowoprojektowanego odcinka
ul. Karolówka wraz z niezbędną infrastrukturą" położonej w Dynowie na działkach POWIAT
RZESZOWSKI, MIASTO DYNÓW, OBRĘB 1 DYNÓW: 6005/2, 5705/11, 5705/12
i 5704/3,


została wydana w dniu 07.12.2015 r., decyzja znak: AB.6740.15.1.2014
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację w/w
inwestycji drogowej.


Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Wydziale Budownictwa i Architektury, ul. Grunwaldzka 15, IV Piętro, pokój 442 w godzinach od 7.30 do 15.30, a także w Urzędzie Miasta Dynów.


Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Dokument do pobrania:

  1. Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.1.2014 z 7.12.2015r. - dokument *.pdf

Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 15.12.2015

Dokument oglądany razy: 2825
« inne aktualności