bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Dynów, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

25.09.2015

Załącznik do zarządzenia nr 113/15 Burmistrza Miasta Dynów
z dnia 25 września 2015 r.

WYKAZ


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Dynów, położoną w Dynowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej:

LOKAL UŻYTKOWY nr 4 o powierzchni użytkowej 40,00 m2, usytuowany na piętrze budynku mieszkalno- użytkowego, położonego przy ul. Mickiewicza 1A w Dynowie, na działkach ewidencyjnych nr: 5105/2, 5106/3, 5107/2, 5108/2, obręb: m. Dynów, objęty księgą wieczystą nr RZ2Z/00035372/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Lokal składa się z pomieszczenia magazynowego o pow. 40,00 m2 wraz z odrębną klatką schodową.

Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Pomieszczenia wspólne w budynku: wejście do budynku i piwnicy, klatka schodowa, korytarze w budynku i piwnicy, nieczynna wymiennikownia, skład opału, WC i strych.

Wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego nastąpi oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej 4000/67955 części działek: 5105/2 o pow. 0,0078 ha, 5106/3 o pow. 0,0056 ha, 5107/2 o pow. 0,0168 ha, 5108/2 o pow. 0,0225 ha, położonych w Dynowie, obręb: m. Dynów na okres do dnia 26.08.2101 r. Pierwsza opłata za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wyniesie 25% wartości udziału w działkach: 5105/2, 5106/3, 5107/2, 5108/2, następne opłaty roczne (płatne od 2016 r.) wynosić będą 3% wartości gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste.

Okres użytkowania wieczystego wyrównano na podstawie art. 3 a, ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U.
z 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn. zmianami) do dnia 26.08.2101 r.

WARTOŚĆ LOKALU UŻYTKOWEGO - 15155,00 zł.
WARTOŚĆ 4000/67955 części gruntu – 1413,00 zł.


Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości objętych niniejszym wykazem na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Dynowie wnioski o ich nabycie w terminie do dnia 6 listopada 2015 r.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie przy ul. Rynek 2, pok. Nr 16, II piętro, lub telefonicznie 016-65-21-093 wew. 33 w godzinach pracy Urzędu.


Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. do 16 października 2015 r.


Dokumenty do pobrania:

  1. Załącznik do zarządzenia nr 113/15 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 25 września 2015 r. - dokument doc
Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 25.09.2015

Dokument oglądany razy: 433
« inne aktualności