bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak DOOŚ-tos.440.8.2015JA.dts.2 z dnia 23 września 2015r.

09.10.2015

Warszawa, 23 września 2015r.

DOOŚ-tos.440.8.2015JA.dts.2

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie: - art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2013 r. poz. 267j.t), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orat^ o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), dalej ustawy OOS, oraz w związku z art.
108 ust. 1 pkt 1 ustawy OOS, zawiadamiam strony,
- art. 33 ust. 1 pkt 10 oraz art. 79 ust. 1 ustawy OOS, zawiadamiam społeczeństwo,

o wydaniu postanowienia z dnia 22 września 2015 r., znak DOOŚ-tos.440.8.2015JA.dts.l o przeprowadzeniu postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim.


Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędzie Gminy Wejherowo, Urzędzie Gminy Władysławowo, Urzędzie Gminy Krokowa, Urzędzie Gminy Puck, Urzędzie Gminy Gniewino, Urzędzie Gminy Choczewo, Urzędzie Miasta Łeba, Urzędzie Gminy Wieko, Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Urzędzie Morskim w Gdyni.


Doręczenie postanowienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


Dokumenty do pobrania:

  1. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak DOOŚ-tos.440.8.2015JA.dts.2 z dnia 23 września 2015r. - (dokument pdf)

Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 09.10.2015

Dokument oglądany razy: 450
« inne aktualności