bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości

13.10.2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Dynów nr 125/15
z dnia 12 października 2015 r.

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.)

OGŁASZA
Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości:

LOKAL MIESZKALNY nr 5 o powierzchni użytkowej 72,45 m2 usytuowany na I piętrze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-użytkowym, położonym przy ul. Rynek 5 w Dynowie, składający z następujących pomieszczeń:

 

Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
pokój
kuchnia
przedpokój
łazienka z WC
36,25
23,50
4,64
8,06
Razem  72,45


Do lokalu przynależy ułamkowa część powierzchni wspólnych tj.: korytarz na parterze, klatki schodowe, wejścia do piwnic i korytarze w piwnicy oraz strych w 127/1000 części.
Pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 1,27 m2, komórka gospodarcza o pow. 3,84 m2 (do odbudowy).
Lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.

Sprzedaż lokalu następuje wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu do dnia 28.04.2103 r. od dnia spisania umowy notarialnej oznaczonego jako działki nr: 5182/4, 5182/5, 5182/6 o łącznej powierzchni 0,1550 ha w 127/1000 części, uwidocznione w księdze wieczystej nr RZ2Z/00032378/6.

Cena lokalu – 105.000,00 zł
Cena 127/1000 części gruntu – 9.370,00 zł

Pierwsza opłata za przekazanie gruntu w użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 25% jego wartości, płatną przed spisaniem umowy sprzedaży. Następne opłaty roczne wynosić będą 1% wartości gruntu, tj.- 93,70 zł + należna stawka VAT, płatne przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu, począwszy od 2016 roku. Na podstawie art. 3 a ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.) okres użytkowania wieczystego wyrównano do dnia 28.04.2103 r. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż 1 rok.

Cena wywoławcza nieruchomości– 114.370,00 zł
Wadium – 11.500,00 zł
Minimalne postąpienie – 1.100,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2015 r. o godzinie 10,00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie.
Wadium powinno być wpłacone na konto bankowe nr: 17 9093 0007 2001 0000 0781 0002 Urzędu Miasta w terminie do 9 listopada 2015 r. z dopiskiem: „Wadium za lokal” z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem na podane konto, liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 09.11.2015 r.
Wpłata wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. W przypadku nieuzasadnionego nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży przez osobę ustaloną jako nabywca, wadium podlega przepadkowi,
a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących w przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu, przedłożyć Komisji Przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy oraz posiadać dowód wpłaty wadium.
Cena ustalona w przetargu płatna będzie przed zawarciem umowy sprzedaży, koszty notarialne i wieczystoksięgowe pokrywa kupujący. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. O podatku od towarów i usług.
Osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i złożyć Komisji przetargowej odpowiednie pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem przetargu.

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie pokój nr 16, II p. lub telefonicznie /016/ 65-21-093 wew. 33. Obiekt można będzie oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. do 11 listopada 2015 r.


Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów nr 125/15 z dnia 12 października 2015 r. - dokument doc
Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 13.10.2015

Dokument oglądany razy: 498
« inne aktualności