bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.12.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Posiedzenia Rady Miasta

Najbliższe posiedzenie Rady Miasta Dynów

 • Poniedziałek, 22.12.2014r. godz. 14:00


Zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2014 roku o godz.1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się II sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad II sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na II sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 -2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Miasta Dynów z dnia 29 sierpnia 2012r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania „Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I” .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/276/14 Rady Miasta Dynów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania: „Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
 13. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa HadamOpublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Joanna Jarosz
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 613