bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Posiedzenia komisji

Najbliższe posiedzenie komisji:

1. Komisja Rewizyjna.
- Poniedziałek, 28 grudnia 2015r., godz. 13:00

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów
- Poniedziałek, 7 grudnia 2015 r., godz. 16:00

3. Komisja Spraw Społecznych
- Wtorek, 8 grudnia 2015 r., godz. 16:00


Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
Krystyna Mazur


Zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu Finansów Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok,
2) użyczenia nieruchomości,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
6) określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie dla zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych,
7) opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
Andrzej Śmietana


Zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
1) zmiany uchwały Nr XIV/92/11 z dnia 29 listopada 2011 roku Rady Miasta Dynów w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
2) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Roman MryczkoOpublikował: Joanna Jarosz
Publikacja dnia: 18.12.2015
Podpisał: Joanna Jarosz
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 597