bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.1.2014 z 7.12.2015r.

15.12.2015

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępował administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz w związku | z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie SKO.4170/79/2015 z dnia 24 listopada 2015r.

03.12.2015

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam,

OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieeksploatowanej wiaty o konstrukcji stalowej.

17.11.2015

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieeksploatowanej wiaty o konstrukcji stalowej, skręcanej śrubami, o pow. zabudowy 327,60 m2, wysokość ok. 5m, bez pokrycia dachowego i wypełnienia ścian, usytuowanej na działce 4029/7 w Dynowie, którą nabywca będzie zobowiązany usunąć z terenu w/w działki w terminie do dwóch miesięcy od dnia zamknięcia przetargu.

OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości.

17.11.2015

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.)
OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości: Budynek użytkowy (dawna SUW) o powierzchni użytkowej 137,50 m2, położony przy ul. Fermstalowskiej w Dynowie wraz z działkami ewidencyjnymi nr 1801/3 o pow. 0,0713 ha, 1801/8 o pow. 0,0253 ha, 1802/4 o pow. 0,0030 ha, 1802/3 o pow. 0,1080 ha (łącznie 0,2076 ha) i położonym na nich zbiornikiem na wodę i nieeksploatowaną studnią głębinową.

OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości.

10.11.2015

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości:
LOKAL UŻYTKOWY nr 4 o powierzchni użytkowej 40,00 m2, usytuowany na piętrze budynku mieszkalno - użytkowego, położonego przy ul. Mickiewicza 1A w Dynowie,

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości

03.11.2015

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) OGŁASZA
Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości: LOKAL MIESZKALNY nr 6 o powierzchni użytkowej 88,45 m2 usytuowany na I piętrze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-użytkowym, położonym przy ul. Rynek 5 w Dynowie...

ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Dynów ul. Pawia z dnia 23.10.2015

27.10.2015

Działając na podstawie art. 97 ust. 1a pkt 5 i art. 95 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r, poz.518), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U. z 2015r, poz.520), § 6 ust. 4 i 5, § 14 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. nr 268, poz. 2663). oraz zgodnie z wnioskiem firmy „GEODETA”s.c. Zakład Usług Geodezyjnych 37-300 Leżajsk ul. Mickiewicza 50 i zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w dniu 04.03.2015 identyfikator zgłoszenia PODGIK.440.1306.2015 dotyczącego podziału działek nieruchomości uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2015 r. w miejscowości Dynów przy ul Pawiej nastąpi rozpoczęcie czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnych oznaczonej numerem

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.2.2015.AW.3 z dn. 13.10.2015r.

19.10.2015

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości

13.10.2015

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości: ...

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak DOOŚ-tos.440.8.2015JA.dts.2 z dnia 23 września 2015r.

09.10.2015

Działając na podstawie: - art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2013 r. poz. 267j.t), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orat^ o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), dalej ustawy OOS, oraz w związku z art.
108 ust. 1 pkt 1 ustawy OOS, zawiadamiam strony,
- art. 33 ust. 1 pkt 10 oraz art. 79 ust. 1 ustawy OOS, zawiadamiam społeczeństwo,

Wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Dynów, położoną w Dynowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

06.10.2015

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Dynów, położoną w Dynowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

Publiczne losowanie składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Dynowie

05.10.2015

Burmistrz Miasta Dynowa uprzejmie informuje, że w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r., zgłoszono w Gminie Miejskiej Dynów przez osoby upoważnione przez pełnomocników wyborczych do jednej obwodowej komisji wyborczej (obwód odrębny) – więcej niż 6 kandydatów, tj.:

ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Dynów ul. Pawia z dnia 30.09.2015r.

02.10.2015

Działając na podstawie art. 97 ust. 1a pkt 5 i art. 95 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r, poz.518), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U. z 2015r, poz.520), § 6 ust. 4 i 5, § 14 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. nr 268, poz. 2663). oraz zgodnie z wnioskiem firmy „GEODETA”s.c. Zakład Usług Geodezyjnych 37-300 Leżajsk ul. Mickiewicza 50 i zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w dniu 04.03.2015 identyfikator zgłoszenia PODGIK.440.1306.2015 dotyczącego podziału działek nieruchomości uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 października 2015 r. w miejscowości Dynów przy ul Pawiej nastąpi rozpoczęcie czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych numerami:..

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości.

25.09.2015

Burmistrz Miasta Dynów, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości:..

Wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Dynów, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

25.09.2015

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Dynów, położoną w Dynowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej: ...Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 19.09.2013
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 18 148