bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieeksploatowanej wiaty o konstrukcji stalowej.

17.11.2015

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa
nr 137/15 z dnia 17 listopada 2015 r.


BURMISTRZ MIASTA DYNÓW
OGŁASZA


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieeksploatowanej wiaty o konstrukcji stalowej, skręcanej śrubami, o pow. zabudowy 327,60 m2, wysokość ok. 5m, bez pokrycia dachowego i wypełnienia ścian, usytuowanej na działce 4029/7 w Dynowie, którą nabywca będzie zobowiązany usunąć z terenu w/w działki w terminie do dwóch miesięcy od dnia zamknięcia przetargu.


CENA WYWOŁAWCZA 39000,00 zł netto
WADIUM – 4000,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE - 600,00 zł.
Uwaga: przekazanie wiaty do rozbiórki nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży.Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, przy ul. Rynek 2.


Wadium powinno być wpłacone w gotówce na konto bankowe BS nr: 17 9093 0007 2001 0000 0781 0002 Urzędu Miasta, w terminie do dnia 1 grudnia 2015 r. z dopiskiem: „Wadium za wiatęz zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem na podane konto, liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 1.12.2015 r. Uiszczenie wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Umowa sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu zostanie zawarta w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający wpłacenie wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących w przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy.


Nabywca będzie zobowiązany do uiszczania całości wylicytowanej kwoty w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży wiaty. Nabywca będzie mógł przystąpić do robót rozbiórkowych wiaty po podpisaniu umowy i wpłaceniu na rzecz sprzedającego całej wylicytowanej kwoty powiększonej o podatek VAT (23%). Nabywca będzie zobowiązany do uporządkowania terenu, na którym przeprowadzono rozbiórkę.

Biorący udział w przetargu powinien zapoznać się z przedmiotem przetargu i złożyć Komisji odpowiednie pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem przetargu.


Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie pokój nr 16, II piętro lub telefonicznie /016/ 65-21-093 wew. 33 oraz na stronach internetowych Urzędu www.bip.dynow.pl

Przedmiot przetargu można oglądać na terenie działki 4029/7 po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miejskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Ogłoszenie wywiesza się do dnia 1 grudnia 2015 r.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynowa nr 137/15 z dnia 17 listopada 2015 r. (dokument word)

Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 17.11.2015

Dokument oglądany razy: 2725
« inne aktualności