bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.2.2015.AW.3 z dn. 13.10.2015r.

19.10.2015

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Rzeszów, 2015.10.13


WOOŚ.442.2.2015.AW.3

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją:


REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 1. Strona słowacka przekazała stronie polskiej Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją. Dokumentacja została przekazana w języku słowackim wraz z tłumaczeniem podsumowania końcowego na język polski.
 2. W dniu 9 października 2015 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako organowi terenowej administracji rządowej właściwemu ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko otrzymane od strony słowackiej informacje, w celu ich udostępnienia społeczeństwu.
 3. W dniach od 19 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji.
  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku słowackim oraz tłumaczenie podsumowania w języku polskim dostępne są pod adresem
  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prepojovaci-plynovod-polsko-slovensko
  Tłumaczenie w języku polskim końcowego podsumowania, znajduje się w Biuletynie Informacji
  Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakładce Obwieszczenia i zawiadomienia pod adresem: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia.
  Ww. tłumaczenie w języku polskim znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
  Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 42, w godzinach 7.30 - 15.30. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko 35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38 Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

 1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.2.2015.AW.3 z dn. 13.10.2015r. - dokument pdf

Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 19.10.2015

Dokument oglądany razy: 422
« inne aktualności